Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 14 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpora inovačního podnikání má v Plzni dlouholetou historii. V roce 1992 byla městem Plzní založena společnost BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním inovačním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, informační a poradenské služby pro podnikání v EU. Od roku 1996 jsou klientům k dispozici prostory inkubátoru a technologického centra BIC Plzeň. Při poskytování služeb využívá BIC Plzeň napojení na zahraniční partnery prostřednictvím členství v nejvýznamnějších sítích na podporu podnikání a inovací. Jednou z těchto sítí je Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje BIC Plzeň s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. BIC Plzeň je rovněž členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP), jejímž 100% akcionářem je město Plzeň. Z prostředků ze Strukturálních fondů VTP vybudoval a v roce 2008 otevřel dalších 4500 m2 nových prostor. Plzeňská infrastruktura pro podporu výzkumu, vývoje a inovací tím byla výrazně rozšířena a zkvalitněna. Posílena byla také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která využívá prostory VTP pro aktivity jednoho z center, a to „Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu“, které se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Další etapou rozvoje inovační infrastruktury je otevření devíti nových budov s celkovou plochou přes 8000 m2, vybudovaných městem Plzeň v rámci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II a III“ s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto nové kancelářské, laboratorní a poloprovozní prostory jsou inovačním podnikům k dispozici od dubna 2012 resp. ledna 2015.

Provoz celého areálu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

 


Partneři projektu

BIC Plzeň   Centrum výzkumu Řež   Vědeckotechnický park Plzeň   Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatelé dotace

 Evropská unie   Ministerstvo průmyslu a obchodu   CzechInvest