Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Dotace na podniková vývojová centra

Dotace na podniková vývojová centra

   

  Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest se dohodli na základních parametrech prodloužení III. Výzvy programu Potenciál. Výzva bude vyhlášena v červenci 2012.  Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16. listopadu.  Alokace byla předběžně určena ve výši 2 mld. Kč.

  Další parametry výzvy byly stanoveny následovně:

  • Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. 5. 2015.
  • Žádosti o platbu bude možné podat nejpozději do 30. 6. 2015.
  • Maximální možná dotace na projekt bude poskytována ve výši 50 mil. Kč (resp. 100 mil. Kč u projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu).
  • Žadatel bude muset splnit podmínku minimálně 2 leté historie bez možnosti doložit ji za mateřskou společnost.
  • Malé podniky si budou moci zvolit nižší míru podpory, tzn. 50 % na místo 60 %.
  • U stavebních projektů bude žadatel povinen doložit stavební povolení a územní rozhodnutí nejpozději k podání plné žádosti.
  • Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (požadavek vyplývá z návrhu Metodiky finančních toků a kontroly s předpokládanou účinností od 1. 7. 2012).
  • V rámci způsobilých výdajů projektu bude možné nakupovat pozemky a stavby pouze od třetích stran na základě znaleckého posudku.
  • Ze způsobilých výdajů v rámci de minimis bude vyřazeno cestovné. Cestovné bude možné nárokovat pouze v rámci Era/SME.
  • V rámci položky Služby poradců, expertů, studie (de minimis) nebude možné nárokovat výdaje na certifikaci.
  • V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pevně zakotvena povinnost příjemce dotace vést časovou evidenci využití pořizovaných technologií pro účely VaV.
  • V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pevně zakotvena podmínka, že materiálním výstupem výzkumně-inovační kapacity u projektů, jejichž výstupem bude inovovaný produkt či produkční řada, mohou být pouze prototypy. Tyto prototypy následně podstoupí prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení, a pokud budou prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního vzorku za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.

  Výše uvedené má pouze informační charakter a může se změnit. Přesné znění podmínek bude uvedeno ve výzvě.

  Výběr předpokládaných podmínek pro prodloužení III. výzvy najdete zde.

  Pro úvodní konzultace i pomoc se zpracování žádosti o dotaci se můžete obrátit na poradce BIC Plzeň.