Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Program APLIKACE - dotace na projekty výzkumu a vývoje

Program APLIKACE - dotace na projekty výzkumu a vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje. Prgram APLIKACE je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento typ projektů, jejichž výsledkem může být například prototyp nového produktu, byl dříve podporován v programech TIP či ALFA.

O dotace mohou žádat podnikatelské subjekty, výzkumné organizace i konsorcia složená z více takovýchto subjektů.

Dotovány jsou zejména osobní náklady výzkumných pracovníků a odpisy přístrojového vybavení využívaného pro práci na projektu, dále také náklady na smluvní výzkum, na poradenské služby, na pořízení licencí či režijní níklady.

Dotace je poskytována ve výši 1 - 100 mil. Kč na 1 projekt.

Žadatel může podat nejvýše 4 žádosti.

Maximální míra podpory na projekt je 70 %.

Celková alokace činí 2 mld. Kč.

Předběžné žádosti lze podávat do 30. září 2015, plné žádosti pak do 30. listopadu 2015.

Kompletní dokumentaci k výzvě najdete zde.